APPLICATION FOR THE POST OF SUB-INSPECTOR OF POLICE (CIVIL) (PSI, CIVIL) /
ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (RSI, CAR/DAR) – 2014

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (£ÁUÀjPÀ) (¦J¸ïL, ¹«¯ï) /
¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (DgïJ¸ïL, ¹JDgï/rJDgï) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2014
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 34/£ÉêÀÄPÁw-2/2014-15 ¢£ÁAPÀ: 04/09/2014
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2014

POST NAME: POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL) (MEN & WOMEN) / RSI(CAR/DAR )(MEN)

--
News & Events
Final Selection List of Mr. Shri Hanumatha
FINAL SELECT LIST
Candidates Selected as PSI(CIVIL)/RSI(CAR/DAR) are hereby intimated to submit relevant information to the Authority for verification and issue of validity certificate before 12-08-2015. If they fail to do so their candidature is liable to be cancelled without any prior intimation. Once the candidature is rejected, no further request will be entertained
SECOND PROVISIONAL SELECT LIST
MEDICAL EXAMINATION LIST WITH DETAILS
  (a.) VICTORIA HOSPITAL,BENGALURU
  (b.) K.C.GENERAL HOSPITAL,MALLESHWARAM, BENGALURU
  (c.) BOWRING AND LADY CURZON HOSPITALS, BENGALURU
PROVISIONAL SELECT LIST
Viva Voce call letter has been uploaded for PSI (CIVIL) / RSI (CAR/DAR ), Download (from My Application) and attend the Viva Voce as per the schedule mentioned in the Call Letter
PSI(Civil)/ RSI(CAR/DAR) Viva Voce Eligibility List
Written Examination of Police Sub-Inspector(CIVIL)/RSI(CAR/DAR) Final Key Answer
Written Examination Provisional Key Answer Police Sub-Inspector(CIVIL)/RSI(CAR/DAR) A, B, C, D, E
CORRIGENDUM OF WRITTEN EXAMINATION PAPER-2 TOTAL MARKS
Click here to view Exam Centre Schedule of Written Examination.
Written Examination call letter has been uploaded for PSI (CIVIL) / RSI (CAR/DAR ), Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in the Call Letter
ET/PST Result & DOCUMENT VERIFICATION REPORT has been updated. Centre / Ground: Mysore (Mysore_CAR, Mysore_KPA), Bengaluru (B'lore_KSRP, B'lore_CAR_South, B'lore_CAR_HQ, B'lore_CAR_North), Gulbarga (Gulbarga_PTC, Gulbarga_PPG), Davangere (Davangere_PPG, Davangere_DS), Belgaum (Belgaum_DPPG, Belgaum_DS), Hubli-Dharwad (Belgaum_DS, HD_USG, HD_DAR), Mangalore(M'lore_MS)
ET/PST Call letter has been uploaded for PSI (CIVIL) / RSI (CAR/DAR ), Download (from My Application) and attend the ET / PST as per the schedule mentioned in the Call Letter
Eligibility Status has been updated for all the Candidates, Please check your details in My Application on link.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
08 / 09 / 2014
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
07 / 10 / 2014
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
10 / 10 / 2014
 

Corrigendum / wzÉÆÝïÉ

Corrigendum

HK Region Reservation

 
 

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST

WRITTEN EXAMINATION

VIVA-VOCE

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

Sl.No.  / 
 PÀæªÀĸÀASÉå
POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1. PSI CIVIL ( MEN & WOMEN)
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

07 / 10 / 2014

Know Your Age

BORN BETWEEN 07/10/1986 AND 07/10/1993 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 07/10/1984 AND 07/10/1993 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

FOR INSERVICE CANDIDATE
GM 35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 07/10/1979 AND 07/10/1993 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
40YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 07/10/1974 AND 07/10/1993 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

In-service candidates must have 5 years minimum service as on 07/10/2014 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligible to apply .

 
Sl.No.  / 
 PÀæªÀĸÀASÉå
POST / ºÀÄzÉÝ CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
1. RSI(CAR/DAR)
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS /
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

07 / 10 / 2014

Know Your Age

BORN BETWEEN 07/10/1993 AND 07/10/1988(BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 07/10/1986 AND 07/10/1993 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

FOR INSERVICE CANDIDATE
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 07/10/1979 AND 07/10/1993 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
40YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 07/10/1974 AND 07/10/1993 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

In-service candidates must have 5 years minimum service as on 07/10/2014 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligible to apply .

 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

PSI (CIVIL) & RSI ( CAR/DAR )
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

PSI ( CIVIL ) / RSI (CAR/DAR)
  • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
 

PSI(CIVIL) & RSI(CAR/DAR)

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI(CIVIL) & RSI(CAR/DAR) 1600 Mtrs Run 7 Minutes , PSI(CIVIL)
6.30Minutes, RSI(CAR/DAR)
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput(7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD

ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI(CIVIL) & RSI(CAR/DAR)
400 Mtrs Run
 
2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50 Mtrs (In 3 chance only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chance only)

Shotput ( 4 Kg)

3.75 Mtrs (In 3 chance only)

PHYSICAL STANDARD

ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women ,Only for PSI (CIVIL)
168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
WEIGHT
(For Women only)
45 Kg
 

HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ

01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. Gulbarga 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. UÀÄ®âUÀð, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02 The following may be the basis to issue the eligibility certificate to prove the claim an individual as a local person.
M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Birth Certificate: or
ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ  /  Residence Certificate: or
ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Study Certificate : or
«ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Marriage Certificate : or
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Certificate of Home town(or Place) : or
ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ   /   Warsa Certificate

The Details Of Vacancies In Psi, Civil)/(Rsi, Car/Dar) /

Sl No Units With out HK Reservation (Bangalore) With HK Reservation (Bangalore) State Level Hk Reservation (Bangalore)  
    Direct Inservice Exservicemen Direct Direct Inservice CLASSIFICATION OF POSTS  
    MEN WOMEN MEN WOMEN MEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN TOTAl
01 PSI(Civil) 145 43 20 7 2 1 11 3 1 PSICIVIL 233
02 RSI(CAR/DAR) 45   3     3   1     RSI(CAR/DAR) 52